Dla Rodziny

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi polega na kompleksowym oddziaływaniu o charakterze pedagogicznym, nastawionym na niwelowanie przyczyn i objawów trudności i niepowodzeń szkolnych. Działania terapeutyczne są skierowane na eliminowanie ujemnych konsekwencji zaburzeń, podniesienie samooceny i motywacji do lepszego wypełniania obowiązków szkolnych.

 

Jeśli dziecko zakwalifikowano do grupy ryzyka dysleksji lub zdiagnozowano dysleksję (specyficzne trudności w czytaniu), dysgrafię (specyficzne trudności w opanowaniu kaligraficznej strony pisma, obniżony poziom graficzny), dysortografię (specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni zwłaszcza w zakresie ortografii), czy też dyskalkulię (trudności arytmetyczne, z liczeniem), to zasadne będzie wdrożenie terapii pedagogicznej. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Jej celem jest również wsparcie dziecka w obszarze, motywacji oraz koncentracji uwagi. Istotnym elementem terapii jest budowanie potencjału emocjonalno-społecznego w funkcjonowania dziecka, po to by wzmocnić poczucie własnej wartości, sprawstwa oraz wiary w możliwość pokonania wszelkich trudności.

 

Forma pracy:
zajęcia indywidualne skierowane dla dzieci i uczniów z grupy ryzyka wystąpienia specyficznych trudności edukacyjnych, z diagnozą dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, z nieharmonijnym rozwojem funkcji percepcyjnych, zaburzeniami koncentracji uwagi,

 

Metody pracy:

 • metoda 18 struktur wyrazowych
 • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i P. Dennisona
 • metoda B. Zakrzewskiej
 • metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • elementy arteterapii
 • metody stymulacji lewej półkuli mózgu
 • relaksacja
Treningi umiejętności społecznych (TUS) z elementami zastępowania agresji (TZA)

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych jest grupową formą pracy z dziećmi, które napotykają na trudności w radzeniu sobie w relacjach społecznych, jak i dla tych, które mają skłonność do nadmiernego reagowania złością czy agresją. Z czasem, tak gromadzony potencjał negatywnych doświadczeń prowadzi do frustracji, poczucia dyskomfortu, napięcia, konfliktów. Podczas treningu młodzi uczestnicy nabywają umiejętności społeczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w codziennym środowisku szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym. Dzięki pracy w małych grupach uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętności w bezpiecznych dla siebie warunkach. Dzieci zdobywają możliwość: rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji, skutecznego i akceptowalnego społecznie wyrażania własnych potrzeb, pohamowania wybuchowych reakcji, kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, jak również odpowiedniego reagowania na zaczepki. Trening pozwala rozwinąć umiejętności interpersonalne, w tym komunikację bez przemocy, otwartość i życzliwość. TUS jest przeznaczony dla dzieci ze spectrum autyzmu, nadpobudliwych, dla dzieci nieśmiałych, z tendencją do wycofywania się z relacji.

 

Metody pracy:

 • elementy socjoterapii
 • elementy gier i zabaw przeciwko przemocy
 • elementy arteterapii
 • elementy terapii poznawczo-behawioralnej
 • elementy treningu zastępowania agresji PEACE ART.
Poradnictwo rodzinne/wychowawcze /edukacyjne dla rodziców

Wsparcie dla rodziców/opiekunów poszukujących wsparcia w rozwijaniu swoich kompetencji wychowawczych.

 

Wystarczająco dobry rodzic to tan, który jest świadomy swojego wpływu na dziecko. To rodzic, który chętnie się uczy, wymienia doświadczeniami i dobrymi praktykami. Poradnictwo dla rodziców to spotkania, dzięki którym możliwe będzie poszukiwanie najlepszych rozwiązań w budowaniu dobrych relacji z własnymi dziećmi.

 

Forma:

 • konsultacje indywidualne
 • warsztaty w małych grupach

 

Metody pracy:

 • komunikacja bez przemocy T. Gordona
 • elementy treningu radzenia sobie ze złością
 • koncentracja na rozwiązaniach