Metodyka organizacji pracy zespołowej

Metodyka organizacji pracy zespołowej

Od marca prowadzę zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z Metodyki organizacji prazy zespołowej.

 

„Zespół to specyficzna grupa społeczna, będąca elementem organizacji, powiązana formalnymi i nieformalnymi więzami, wykonująca wybrane zadania w celu uzyskania określonej gratyfikacji (materialnej i niematerialnej.” ~ Prof. Barbara Kożusznik

 

W literaturze pojęcia zespół i grupa są różne definiowane. Nauki o zarządzaniu częściej przywołują pojęcie zespołu, natomiast nauki pedagogiczne odwołują się do definicji grupy.

 

„Aby o dwóch lub więcej osobach można było powiedzieć, że stanowią grupę, muszą być spełnione przynajmniej cztery warunki:

  • Między tymi osobami musi zachodzić interakcja,
  • Osoby te muszą mieć wspólny cel,
  • W zbiorze jednostek stanowiących grupę muszą istnieć normy,
  • W zbiorze tym musi istnieć struktura.

Osoby te muszą mieć świadomość, że stanowią odrębną w stosunku do innych grupę osób.” ~ Prof. Stanisław Mika